Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki świetlicowej przed zajęciami i po zakończonych obowiązkowych dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu ujawnienie zdolności i prawidłowy rozwój fizyczny;

  • organizowanie zajęć, mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;

  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

  • współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

 

GALERIA