Rekrutacja

Informacja na stronie kuratorium.

Droga Młodzieży!

Na stronie kuratorium pojawiła się informacja dotycząca terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Podaje wybrane informacje z tego dokumentu, ale jeżeli macie ochotę załączam również źródło informacji do którego sami możecie sięgnąć.

 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Termin rekrutacji od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do 15 czerwca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym  - do 2 sierpnia 2022 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  do 12 lipca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 3 sierpnia 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00

 

Szczegółowe informacje na temat terminów rekrutacji znajdziecie w linku źródła.

Źródło: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf

 

Pozdrawiam,

Pedagog szkolny, doradca zawodowy

 

Tagi